Krok za krokomPostup prijatia klienta do zariadenia pre seniorov


Image

Krok 1: Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby vyplní a podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný úrad alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého pobytu. Príslušný obecný alebo mestský úrad posúdi uvedenú žiadosť a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Image

Krok 2: Podanie žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby si následne podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na príslušný obecný úrad alebo mestský úrad, ktorý mu vydal rozhodnutie o odkázanosti. Príslušný obecný alebo mestský úrad posúdi uvedenú žiadosť a vydá rozhodnutie o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre seniorov.
Image

Krok 3: Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby vyplní a podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby do Centra sociálnych služieb sv. Márie, a to osobne, poštou alebo e-mailom. K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť: a) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, b) vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, c) aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o výsluhovom dôchodku, d) lekársky nález a lekárske správy.

NeváhajtePríďte sa presvedčiť aj osobne o kvalitách našich služieb