Centrum sociálnych služieb sv. Márie poskytuje sociálne služby na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Sú nimi:

 
 1. Odborné činnosti:
  1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálna rehabilitácia,
  3. ošetrovateľská starostlivosť,
  4. pracovná terapia.
 2. Obslužné činnosti:
  1. ubytovanie,
  2. stravovanie,
  3. upratovanie,
  4. pranie,
  5. žehlenie,
  6. údržba bielizne a šatstva.
 3. Ďalšie činnosti:
  1. úschova cenných vecí,
  2. záujmová činnosť a iné.