Postup prijatia klienta do zariadenia centra sociálnych služieb
1. krok- posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Fyzická osoba, resp. občan, podá ,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na príslušný vyšší územný celok podľa trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné priložiť  lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.
V prípade seriózneho záujmu vám radi poskytneme balík tlačív, ktoré je potrebné vyplniť. VÚC má zo zákona 30 dní na vydanie posudku a až po jeho obdržaní môže klient nastúpiť do domova sociálnych služieb.
2. krok- podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby Písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby doručíte VÚC, ktorá Vás následne bude informovať o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb.

Postup prijatia klienta do zariadenia pre seniorov
1. krok- posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Fyzická osoba, resp. občan, podá ,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na príslušný obecný úrad, alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné priložiť aktuálnu lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.
V prípade seriózneho záujmu vám radi poskytneme balík tlačív, ktoré je potrebné vyplniť.
2. krok-
podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby Písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby doručíte obci. Následne Vás bude obec informovať o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb.

V prípade ak ste sa rozhodli, že budete klient - samoplatca, t.j. že si celú výšku nákladov spojených s poskytnutím sociálnej služby (bez príspevku obce, resp. VÚC) budete hradiť sami, vyššie uvedený postup sa Vás netýka. V tomto prípade stačí ak nás budete kontaktovať.